Sök
Stäng denna sökruta.

Teknisk analys: Lär dig analysera aktier för att maxa dina resultat

analysera aktier
sponsmark

Att förstå konsten att analysera aktier genom teknisk analys är avgörande för varje investerares framgång. Denna omfattande guide är utformad för att ta dig igenom de viktiga aspekterna av teknisk analys, från dess grundläggande principer till avancerade strategier. Vi kommer också att täcka vanliga misstag att undvika, hur du tolkar diagram och signaler, samt diskutera lyckade och misslyckade tekniska analyser.

Kom igång med teknisk analys på marknaden idag

För den som redan idag vill testa sig fram på aktiemarknaden med hjälp av teknisk analys så kan det vara bra att skapa ett trading konto med hjälp av eToro, som är en av världens största handelsplattformar. 

Etoro logga
 • 30+ miljoner kunder 
 • Stort utval av marknader 
 • 3000+ tillgångar
 • Gratis demokonto 

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Du kan även välja att använda dina nya analytiska kunskaper hos Compricer, som är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Tjänsten är en bra plattform för såväl nybörjare som veteraner. 

Vad är teknisk analys och varför används det?

Teknisk analys är en metod för att utvärdera finansiella instrument, som aktier, genom att studera deras historiska handelsdata. Metoden fokuserar på pris och handelsvolym snarare än på bolagets fundament. Tanken är att prisrörelser inte är helt slumpmässiga, utan följer vissa mönster som kan identifieras och utnyttjas för att förutsäga framtida prisrörelser.

Varför används teknisk analys då? Det enkla svaret är att genom att analysera aktier tekniskt kan investerare och handlare identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter för sina investeringar. Det hjälper dem också att förstå den allmänna marknadstrenden, oavsett om den är uppåtgående, nedåtgående eller går i sidled.

Teknisk analys aktier är inte en isolerad disciplin. Den används ofta i kombination med fundamental analys för att ge en mer heltäckande bild av en akties potential. Där fundamental analys mer är inriktad på att värdera ett företags inneboende värde genom att granska dess finansiella rapporter och marknadsposition, fokuserar teknisk analys på att ”lyssna på marknaden” genom att studera dess beteende.

Grundläggande principer för att analysera aktier tekniskt

Teknisk analys av aktier bygger på några grundläggande principer som är viktiga att förstå för att kunna använda konceptet effektivt. Först och främst är marknaden i princip en reflektion av all tillgänglig information. Det innebär att aktuella priser normalt sett inkluderar all känd information om en aktie, vilket gör det möjligt att fokusera enbart på prisrörelser snarare än att jaga nyheter eller ekonomiska indikatorer. Det är dock viktigt att veta att det även kan finnas osäkerheter och ofullständiga data som kan påverka prisrörelserna, vilket betyder att teknisk analys aktier inte är ett hundraprocentigt säkert instrument.

En annan central princip är att priset rör sig i trender. Aktier tenderar att röra sig i en viss riktning över tid, antingen uppåt, nedåt eller sidledes. Genom att identifiera dessa trender kan man göra mer välgrundade gissningar om framtida prisrörelser.

Det tredje grundläggande begreppet är att “historien upprepar sig”. Marknadspsykologin förändras sällan, och därför tenderar vissa mönster och formationer att upprepas. Tekniska analytiker använder ofta historiska data för att identifiera dessa återkommande mönster.

Olika typer av teknisk analys aktier: Från enkel till avancerad

Teknisk aktieanalys kan utföras på flera olika nivåer, från enkel till avancerad, beroende på vilka verktyg och metoder som används. På den enkla nivån kan man fokusera på grundläggande diagramtyper som linjediagram och stapeldiagram. Dessa ger en översiktlig bild av prisrörelser över tid och kan vara användbara för att snabbt identifiera övergripande trender.

För den som vill gå ett steg längre introduceras tekniska indikatorer som glidande medelvärden och RSI (Relative Strength Index). Dessa indikatorer kan ge mer precisa signaler om potentiella vändpunkter i prisrörelserna och hjälpa investeraren i timingen av köp- och säljorder.

På den avancerade nivån kan man inkludera kvantitativa metoder och algoritmer i sin tekniska analys. Detta kan innebära att man använder avancerade matematiska formler och datorprogram för att analysera aktier och identifiera mönster som kan vara svåra att se med blotta ögat. Här kan tekniker som Fibonacci retracements och Elliott Wave Theory komma in i bilden.

Steg för steg: Så genomför du en teknisk aktieanalys

För att framgångsrikt genomföra en teknisk aktieanalys finns det vissa steg du bör följa för att maximera dina chanser till goda investeringsbeslut.

 1. Välj aktier att analysera: Det första steget är att identifiera vilka aktier du är intresserad av. Det kan vara aktier i en viss bransch, med en viss marknadsvolym eller andra kriterier som du anser vara relevanta. Välj gärna aktier som du har en förståelse för och som du tror har potential att öka i värde.
 2. Samla historiska data: Skaffa historiska prisdata för aktien. Detta inkluderar ofta öppningspris, högsta pris, lägsta pris och stängningspris för varje handelsdag.
 3. Välj diagramtyp: Beroende på dina analytiska kunskaper och ditt behov, välj en diagramtyp som passar dig. Linjediagram och candlestick-diagram är två populära varianter.
 4. Identifiera trender: Använd dina diagram för att identifiera trender i aktiepriset. Är det en uppåtgående trend, en nedåtgående trend eller en sidledes rörelse?
 5. Använd tekniska indikatorer: Lägg till tekniska indikatorer som RSI eller glidande medelvärden för att bättre förstå prisrörelserna.
 6. Analysera mönster: Håll utkik efter kända mönster som huvud och axlar, dubbla toppar eller flaggformationer som kan ge ytterligare insikt i framtida prisrörelser.
 7. Beslutsfattande: Baserat på din tekniska analys, fatta ett beslut om det är lämpligt att köpa, sälja eller behålla aktien.
 8. Övervaka och justera: Efter att ha utfört din tekniska analys och tagit ett investeringsbeslut är det viktigt att kontinuerligt övervaka aktiens prestanda och vara beredd att justera din strategi vid behov.

Hur du tolkar diagram och signaler i din aktieanalys

Att kunna tolka diagram och signaler är avgörande för att lyckas med din tekniska aktieanalys. Diagrammet är ditt visuella verktyg för att förstå aktiens rörelsemönster över tid. Signalerna, å andra sidan, är specifika händelser eller indikatorer som pekar på potentiella framtida rörelser i aktiepriset.

När det gäller diagram finns det flera element att hålla koll på. För det första, titta på stöd- och motståndsnivåer. Dessa nivåer indikerar prisnivåer som aktien har haft svårt att falla under (stöd) eller stiga över (motstånd). Genombrott genom dessa nivåer är ofta signifikanta signaler.

För att tolka signalerna effektivt kan du använda tekniska indikatorer som hjälp. Ett vanligt exempel är RSI (Relative Strength Index), som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. Om RSI-värdet är över 70 kan det indikera att en aktie är överköpt, och ett värde under 30 kan indikera att den är översåld. Detta kan vara en indikation på en kommande prisjustering.

Volym är en annan viktig signal. En plötslig ökning i handelsvolym kan indikera starkt intresse för en aktie, vilket kan leda till större prisrörelser.

Vanliga misstag att undvika när du analyserar aktier tekniskt

I processen att analysera aktier tekniskt finns det flera vanliga misstag som kan underminera dina ansträngningar och potentiellt leda till dåliga investeringsbeslut:

 • Ett vanligt misstag är att helt förlita sig på en enda teknisk indikator. Tekniska indikatorer är inte ofelbara och bör användas i kombination med andra verktyg för att få en mer nyanserad bild av marknaden.
 • Överanalys är en annan fallgrop. Det är lätt att drunkna i en mängd olika diagram och indikatorer. Kom ihåg att teknisk analys ska vara ett hjälpmedel för beslutsfattande, inte en orsak till förvirring och förlamning.
 • Ignorering av större marknadstrender är också problematisk. Även om en aktie ser lovande ut i ett vakuum, är det viktigt att förstå hur den passar in i den bredare marknadsbilden.
 • Det är även farligt att ignorera volymen. Volymen kan ge viktiga ledtrådar om en akties framtid. En prisändring på låg volym är oftast mindre signifikant än en på hög volym.
 • Slutligen är det alltför vanligt att investerare inte har en tydlig exit-strategi. Innan du ens går in i en position bör du veta under vilka omständigheter du kommer att sälja.
aktieanalys

Lyckade och misslyckade tekniska analyser av aktier

Fallstudier erbjuder värdefulla insikter i vad som kan gå rätt eller fel när du använder teknisk analys för att analysera aktier. Ett exempel på en lyckad teknisk analys kan vara när en investerare identifierar en stark uppåtgående trend i en aktie och använder glidande medelvärden för timingen av ingång och utgång. Genom att följa trenden och använda indikatorer som stöd kunde investeraren maximera sin vinst.

Å andra sidan finns det fall där teknisk analys inte lyckas. Ett sådant exempel kan vara när en handlare ignorerar varningssignaler som en plötslig ökning i handelsvolym eller en RSI-indikator som pekar på överköpta nivåer. I detta fall kan en investerare som enbart förlitar sig på en enda indikator riskera stora förluster.

Det är också viktigt att notera att externa faktorer, som oväntade nyheter eller marknadsvolatilitet, kan påverka en akties pris oavsett hur stark en teknisk analys verkar vara. Därför är det viktigt att alltid ha en diversifierad portfölj och en klar riskhanteringsstrategi.

Dessa exempel understryker vikten av att använda en mångfacetterad strategi när du utför teknisk aktieanalys. De visar också att även om teknisk analys är ett kraftfullt verktyg, är den inte ofelbar och bör användas i samband med andra analysmetoder och riskhanteringsstrategier.

Ordlista: Nyckelbegrepp och termer inom teknisk analys

För att effektivt analysera aktier tekniskt är det viktigt att förstå de termer och begrepp som ofta används inom området. Här är en översikt över några av de mest centrala.

 • Stödnivå: Den prisnivå som en aktie har svårt att falla under.
 • Motståndsnivå: Det prisnivå där en aktie vanligtvis möter säljtryck och har svårt att stiga över.
 • Glidande medelvärde: Ett medelvärde av aktiens pris över en given tidsperiod, som ”glider” framåt i takt med att ny data blir tillgänglig.
 • RSI (Relative Strength Index): En teknisk indikator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser.
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence): En trendföljande indikator som visar relationen mellan två olika glidande medelvärden av ett instrument.
 • Volym: Antalet aktier eller kontrakt som handlas under en viss period.
 • Breakout: En rörelse i aktiepriset som går igenom en etablerad stöd- eller motståndsnivå.
 • Fibonacci retracements: Ett verktyg som använder horisontella linjer för att indikera var stöd- och motståndsnivåer sannolikt kommer att manifestera sig.
 • Elliott Wave Theory: Bygger på teorin att finansiella marknader rör sig i förutsägbara mönster bestående av vågor i riktning mot den huvudsakliga trenden.

FAQ – Frågor och svar om teknisk analys

Är teknisk analys tillämplig på alla typer av marknader?

Ja, teknisk analys är inte begränsad till aktiemarknaden. Den används även i andra finansiella marknader som valutamarknaden (Forex), råvarumarknaden, och till och med i kryptovalutamarknaden.

Kan jag använda teknisk analys för både kort- och långsiktiga investeringar?

Absolut, teknisk analys kan anpassas för olika tidsramar. Day traders kan använda den för att fatta beslut på minuts- eller timnivå, medan långsiktiga investerare kan använda den för att identifiera månads- eller årliga trender.

Vilket är det bästa sättet att lära sig teknisk analys?

Det finns ingen metod som passar alla, men en kombination av utbildningsmaterial som böcker, onlinekurser och praktisk erfarenhet genom att använda en demokonto kan vara mycket givande.

Facebook
Twitter
LinkedIn