Sök
Stäng denna sökruta.

Konvertibler: Allt om att handla med konvertibler

pengar

Här får du som är intresserad lära dig allt om konvertibler, från vad det är till hur du handlar med och förvaltar dem. Vi går igenom fördelar och nackdelar, skatteregler, och riskfaktorer, samtidigt som vi ger dig en steg-för-steg guide för att göra din väg inom investeringar så smidig som möjligt.

sponsmark

Kom igång med konvertibler

Vill du börja handla med konvertibler? Då kan eToro, en av världens största nätmäklare, vara ett bra val.

 • Över 30 miljoner användare
 • Över 3000 tillgångar
 • Gratis investeringsutbildning
 • Stort utbud av research- och analysverktyg

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Vill du hellre handla med derivat på en mer vardaglig nivå? Många svenska småsparare väljer att investera via Avanza. Jämför Avanza mot andra populära nätmäklare nedan.

Vad är en konvertibel och hur skiljer den sig från en obligation?

En konvertibel är en typ av finansiellt instrument som kombinerar egenskaperna hos en obligation och en option. Precis som en obligation ger en konvertibel dig möjlighet att låna ut pengar till ett företag och i gengäld få en fast ränta. Men till skillnad från en obligation har du som innehavare av en konvertibel också möjligheten att konvertera denna skuld till aktier i företaget under vissa förutsättningar.

Den största skillnaden mellan en konvertibel och en obligation ligger i denna möjlighet till konvertering. Medan en obligation är ett rent skuldförhållande mellan dig och företaget, ger en konvertibel dig potentialen att bli aktieägare. Detta ger dig både en möjlighet till inkomst genom ränta och en chans att dra nytta av företagets framgång om du väljer att konvertera.

Denna dubbla natur gör konvertibler till en mellanform av investering som kan vara särskilt attraktiv för dem som söker en balans mellan risk och avkastning. Till exempel är riskprofilen för en konvertibel generellt lägre än för en ren aktieinvestering, men högre än för en obligation. Det beror på att du som innehavare av en konvertibel har en viss säkerhet i form av ränta, men också möjlighet till högre avkastning genom konvertering till aktier.

Det finns också något som kallas konvertibellån, vilket är en särskild typ av lån där långivaren har möjlighet att konvertera skulden till aktier. Medan konvertibler oftast handlas på sekundärmarknaden, likt obligationer och aktier, är konvertibellån ofta en del av privat finansiering.

I korta ordalag är alltså en konvertibel en hybrid mellan en obligation och en aktie, som erbjuder både ränta och möjligheten att bli aktieägare. Detta gör dem till ett flexibelt och potentiellt lönsamt investeringsalternativ.

Vad är konvertibler aktier och hur skiljer de sig från vanliga aktier?

Konvertibler aktier är inte en separat kategori av aktier, utan snarare en potentiell omvandling av en konvertibel till en aktie. Detta sker när innehavaren av en konvertibel väljer att byta sitt innehav mot företagets aktier. När detta sker, förändras din investering från att vara ett lån till företaget till att bli ett ägande i företaget genom aktier.

Vanliga aktier och konvertibler aktier har liknande egenskaper när det gäller ägande och rätt till eventuell utdelning. Men innan konvertering har du som innehavare av en konvertibel rätt till en fast ränta, vilket inte är fallet med vanliga aktier. Detta ger en extra säkerhetsnivå jämfört med att direktäga aktier.

Ett annat viktigt skiljetecken är tajming. Med vanliga aktier är du direkt exponerad för företagets prestanda och marknadsfluktuationer. Konvertibler aktier, å andra sidan, ger dig möjligheten att välja när du vill omvandla ditt innehav och därmed bli exponerad för företagets volatilitet. Detta är en strategisk fördel som låter dig bättre anpassa din investering efter marknadsförhållandena.

Det är också värt att notera att konvertering vanligtvis sker till en förutbestämd kurs och inom en specifik tidsram, vilket kan påverka din beslutsprocess. Detta skiljer sig från vanliga aktier, där köp och försäljning sker fritt på öppna marknaden.

konvertibel aktier

Konverteringsprocessen: Från konvertibel till aktie

Konverteringsprocessen är en kritisk aspekt av att äga konvertibler, eftersom det är den mekanism som möjliggör övergången från en skuldinvestering till ägande i form av aktier. Processen styrs av specifika villkor som är fastställda vid emissionen av den konvertibla. Dessa villkor definierar bland annat under vilka omständigheter och tidsramar konvertering kan äga rum, samt till vilken kurs konverteringen kommer att ske.

För att initiera konverteringen måste du som innehavare vanligtvis meddela företaget eller den finansiella institution som hanterar konvertibeln. Detta görs oftast genom att fylla i ett konverteringsformulär eller genom digitala plattformar om sådana finns tillgängliga. Efter att din begäran har behandlats och godkänts, omvandlas din konvertibel till ett förutbestämt antal aktier i företaget, enligt de villkor som har fastställts.

Det är viktigt att vara medveten om konverteringsfönstret, det vill säga den period under vilken konvertering är möjlig. Att missa detta fönster kan innebära att du förlorar möjligheten att konvertera och istället får behålla en konvertibel som snart kommer att förfalla.

En annan nyckelfaktor är konverteringskursen, som är det pris per aktie till vilket konvertibeln kan omvandlas. Denna kurs är ofta fast men kan också vara knuten till företagets aktiekurs vid en viss tidpunkt.

Vad är konvertibellån och hur fungerar dessa?

Konvertibellån är en särskild typ av lån där långivaren, istället för att enbart få tillbaka det utlånade beloppet med ränta, har möjligheten att omvandla lånet till aktier i företaget som tar lånet. Detta skiljer sig från traditionella företagslån, där återbetalningen sker i monetär form. Konvertibellån är ofta attraktiva för start-up-företag eller företag i expansionsfasen som kan ha svårt att få traditionella lån på grund av hög riskprofil.

I grund och botten fungerar ett konvertibellån som ett vanligt lån med ränta och återbetalningsschema. Det som skiljer är att långivaren har en option att konvertera en del eller hela lånet till aktier i företaget vid en förutbestämd tidpunkt eller under vissa förutbestämda villkor. Dessa villkor kan inkludera företagets prestanda, aktiekurs eller andra finansiella mål.

Konvertibellån kan vara ett tveeggat svärd för både långivare och låntagare. För låntagaren kan det vara en väg till finansiering som inte omedelbart belastar kassaflödet, men det kan också innebära en framtida utspädning av ägarandelen. För långivaren ger det en möjlighet till högre avkastning genom aktieinnehav, men också en större risk jämfört med traditionella lån.

Konvertibler jämfört med andra investeringar: En översikt

När det handlar om investeringar så finns det myriader av alternativ, och konvertibler utgör en unik nisch inom detta spektrum. De erbjuder en kombination av egenskaper som kan vara svår att finna vid andra typer av investeringar.

En av de mest framträdande aspekterna av konvertibler är deras hybridegenskaper. Likt obligationer kombinerar de element av skuldförhållanden, och likt aktier element av ägarandelar. Det gör dem till ett attraktivt alternativ för investerare som söker balans mellan risk och avkastning. I jämförelse med obligationer erbjuder konvertibler möjlighet till kapitaltillväxt genom konvertering till aktier, samtidigt som de ger en viss inkomstsäkerhet genom räntebetalningar.

Jämfört med rena aktieinvesteringar, är konvertiblers riskprofil generellt sett lägre. Detta beror på att du som innehavare har en skyddsmekanism i form av räntebetalningar, vilket inte är fallet med aktier. Samtidigt har du potentialen att dra nytta av företagets framgång genom att omvandla din konvertibel till aktier.

Konvertibler skiljer sig även från andra specialiserade investeringsinstrument som till exempel derivat och fonder. De kräver inte riktigt samma nivå av förståelse för komplexa finansiella instrument, vilket gör dem mer tillgängliga för genomsnittliga investerare.

Fördelar och nackdelar med att investera i konvertibler

En investering i konvertibler har både för- och nackdelar. En av de största fördelarna är deras flexibilitet. De ger dig som investerare en kombination av fast ränta och potentiell kapitaltillväxt genom konvertering till aktier. Detta ger en balans mellan säker inkomst och möjlighet till högre avkastning.

konvertibler

En annan fördel är riskdiversifiering. Eftersom konvertibler har både skuld- och aktiekomponenter kan de fungera som en buffert i en diversifierad portfölj. Om aktiemarknaden går dåligt, fortsätter du att få räntebetalningar, vilket kan mildra förlusterna.

Vad gäller nackdelar så kan konvertibler dock vara komplexa och kräva att du förstår både det emitterande företaget och villkoren för konvertering. Missförstånd kring dessa aspekter kan leda till dåliga investeringsbeslut.

Utspädning av ägarandelar är en annan potentiell nackdel, särskilt för företaget som emitterar konvertibeln. När långivare konverterar sina konvertibler till aktier, späds de befintliga aktieägarnas ägarandelar ut, vilket kan påverka aktiekursen negativt.

Slutligen är likviditeten för konvertibler ofta lägre än för vanliga aktier, vilket kan göra det svårare att snabbt köpa eller sälja positioner utan att påverka marknadspriset.

Hur handlar man med konvertibler: En praktisk guide

Att investera i konvertibler kan vara en utmärkt strategi för att diversifiera din portfölj och dra nytta av både skuld- och aktiemarknaderna. Men det kräver noggranna undersökningar och planering.

I detta avsnitt ger vi dig en steg-för-steg-guide som hjälper dig på vägen. Vi tar upp allt från initial forskning och urval av lämpliga investeringar till hur du faktiskt går tillväga för att köpa och förvalta din konvertibel.

Steg för steg: Så går du tillväga för att investera i en konvertibel

Investering i en konvertibel involverar flera steg, och du behöver vara noggrann i varje fas för att maximera chansen till en framgångsrik investering.

 1. Undersökningar och urval: Det första steget är att göra en grundlig analys av de företag som erbjuder konvertibler. Utvärdera företagets finansiella ställning, marknadsposition och framtidsutsikter.

 2. Granska villkoren: Läs igenom de specifika villkoren för konvertibeln, som inkluderar ränta, löptid och konverteringskurs. Denna information är avgörande för att förstå din potentiella avkastning och risk.

 3. Rådgör med experter: Det kan vara klokt att konsultera finansiella rådgivare eller experter inom området för att säkerställa att investeringen passar din övergripande finansiella strategi.

 4. Köpprocess: När du har bestämt dig för en specifik konvertibel, går du igenom köpet, som vanligtvis inkluderar att fylla i nödvändiga formulär och föra över pengar.

 5. Övervakning: Efter köpet är det viktigt att kontinuerligt övervaka din investering. Håll koll på företagets prestation och marknadsvärdering samt eventuella meddelanden om konverteringsvillkor.

 6. Beslut om konvertering: När tiden är inne att fatta ett beslut om konvertering, väg fördelarna och nackdelarna noga. Om du väljer att konvertera, följ de steg som företaget anger för att göra det.

Förstå villkor och regler för konvertibler

När du investerar i konvertibler behöver du förstå de villkor och regler som styr dem. Det ”finstilta” i konvertibelavtalet innehåller ofta nyckelinformation som kan påverka din investerings framgång eller misslyckande.

För det första, titta på räntan eller ”kupongen” som anges. Detta är den fasta avkastningen du kommer att få så länge du håller konvertibeln som en skuldförbindelse. Räntan är oftast uttryckt i en årlig procentsats och betalas vanligtvis halvårsvis eller kvartalsvis.

Konverteringsvillkoren är också avgörande. Dessa specificerar under vilka omständigheter och till vilken kurs du kan byta din konvertibel mot aktier i det emitterande företaget. Notera att det kan finnas en ”konverteringspremie”, vilket är ett pålägg på företagets aktuella aktiekurs vid tidpunkten för avtalets ingående.

Ett annat viktigt element är löptiden för konvertibeln. Detta är den period under vilken du har möjlighet att konvertera lånet till aktier. Efter denna period måste du antingen konvertera eller få tillbaka ditt kapital plus upplupen ränta.

Var också uppmärksam på eventuella klausuler om inlösen eller ”call options”. Dessa ger företaget rätten att lösa in konvertibeln före dess löptid under vissa förutbestämda villkor.

Alltihop kan vara ganska komplicerat, så det kan vara värdefullt att konsultera en finansiell rådgivare som är kunnig om konvertibler och deras unika egenskaper.

Riskfaktorer: Vad du bör vara uppmärksam på när du investerar i konvertibler

Du bör absolut vara medveten om de risker som kan påverka din investering i konvertibler. Här är några av de mest framträdande riskfaktorerna:

 1. Marknadsrisk: Precis som med alla investeringar är konvertibler utsatta för marknadens svängningar. En nedgång i det emitterande företagets aktiekurs kan påverka värdet på din konvertibel negativt.

 2. Ränterisk: Eftersom konvertibler är skuldförbindelser, kan de påverkas av förändringar i räntenivåerna. En ökning av marknadsräntorna kan leda till en minskning av konvertibelns marknadsvärde.

 3. Kreditrisk: Om företaget som har emitterat konvertibeln går dåligt kan det leda till en försämring av företagets kreditbetyg, vilket i sin tur kan minska värdet på din investering.

 4. Utspädning av ägarandel: Om många investerare väljer att konvertera sina konvertibler till aktier kan det leda till en utspädning av aktieägandet, vilket kan ha en negativ påverkan på aktiekursen.

 5. Likviditetsrisk: Konvertibler är generellt mindre likvida än vanliga aktier, vilket kan göra det svårare att köpa eller sälja dem snabbt utan att påverka deras pris.

 6. Komplexitet: Konvertibler har komplexa villkor och regler, och en bristande förståelse för dessa kan leda till dåliga investeringsbeslut.

 7. Risk för inlösen: Vissa konvertibler har en inlösenklausul som gör att företaget kan tvinga dig att konvertera skuldförbindelsen till aktier, vilket kanske inte är idealiskt beroende på marknadsläget.
pros and cons

Konvertibler och skatteregler: Vad du behöver veta

Att förstå skatteregler är något annat som är viktigt när du investerar i konvertibler. Skattemässigt kan det variera beroende på om du håller konvertibeln som en skuldförbindelse eller har konverterat den till aktier.

 1. Kupongbetalningar: Om du håller konvertibeln som en skuldförbindelse, är kupongbetalningarna du får vanligtvis skattepliktiga som inkomst. Dessa betraktas som ränteinkomst och beskattas därefter.
 2. Kapitalvinst eller -förlust: Om du säljer din konvertibel till ett pris som skiljer sig från inköpspriset, kommer skillnaden att betraktas som en kapitalvinst eller -förlust. Denna beskattas enligt de regler som gäller för kapitalvinster och -förluster.
 3. Konvertering till aktier: Vid konvertering av en konvertibel till aktier omvandlas skulden till ägande, och du kan komma att behöva betala skatt på en eventuell värdeökning. Det är viktigt att notera vilket pris aktierna hade vid konverteringstillfället, eftersom detta blir din nya skattemässiga inköpskurs.
 4. Utdelning: Efter konvertering till aktier blir eventuella utdelningar skattepliktiga enligt de regler som gäller för utdelningar.
 5. Skatter på försäljning: Om du säljer aktierna du erhållit genom konvertering, blir eventuell kapitalvinst skattepliktig. Kapitalvinstskatten varierar beroende på hur länge du har ägt aktierna.
 6. Förlustavdrag: Om konvertibeln visar sig vara en dålig investering och du säljer med förlust, kan denna förlust ofta dras av mot andra kapitalvinster.

Skatteregler kan vara komplexa och förändras över tid. Det är därför klokt att konsultera en skatterådgivare som är bekant med de specifika regler som gäller för konvertibler. Det hjälper dig att optimera din skattesituation och göra de mest fördelaktiga finansiella besluten.

En ordlista över vanliga termer inom konvertibler

I världen av konvertibler kommer du att stöta på en rad termer som kanske är nya för dig. Här är en ordlista som klargör några av de mest centrala begreppen:

 • Konvertibel: En typ av finansiellt instrument som kan omvandlas till en annan form, vanligtvis aktier, efter en viss tid eller under vissa förhållanden.
 • Kupong: Den ränta som betalas ut periodiskt till innehavaren av en konvertibel. Vanligtvis uttryckt som en procentandel av det nominella värdet.
 • Inlösenpris: Det pris till vilket en konvertibel kan lösas in eller omvandlas till aktier.
 • Maturity Date: Det datum då konvertibeln förfaller och antingen måste lösas in eller omvandlas till aktier.
 • Konvertibellån: Ett lån som kan omvandlas till aktier i det låntagande företaget, under vissa förutsättningar.
 • Kapitalvinst: Den vinst som uppstår när konvertibeln säljs till ett högre pris än inköpspriset.
 • Kapitalförlust: Den förlust som uppstår när konvertibeln säljs till ett lägre pris än inköpspriset.
 • Strike Price: Det pris per aktie till vilket konvertibeln kan omvandlas.
 • Utspädning eller dilution: En minskning av ägarandel i ett företag som kan uppstå när konvertibler omvandlas till aktier.
 • Paritet: Förhållandet mellan värdet av en konvertibel och antalet aktier den kan omvandlas till.
 • Hedge: En riskhanteringsstrategi som används för att skydda portföljen mot negativa prisrörelser.
 • Likvidation: Processen att sälja en investering, i det här fallet en konvertibel, för att omvandla den till kontanter.

FAQ – Vanliga frågor och svar om konvertibler

I detta avsnitt har vi sammanställt några korta frågor och svar för att klargöra några av de vanligaste frågetecknen kring konvertibler och ge dig ytterligare insikt i ämnet.

Vad betyder ”Call Option” i sammanhanget konvertibler? 

Call Option är en klausul i konvertibelns avtal som ger utställaren (vanligtvis företaget) rätten att kräva inlösen av konvertibeln efter en viss tid och under vissa förutsättningar, oftast när aktiepriset har nått en viss nivå.

Hur påverkas konvertibelns värde av ränteförändringar? 

Om räntorna stiger, tenderar värdet på en konvertibel att minska eftersom dess fasta ränteutbetalningar blir mindre attraktiva. Om räntorna sjunker, kan värdet på konvertibeln istället stiga.

Kan man sälja sin konvertibel innan den förfaller? 

Ja, de flesta konvertibler handlas med på sekundärmarknaden, vilket innebär att du kan sälja dem innan de förfaller, precis som vanliga aktier eller obligationer.

Hur påverkar företagets finansiella hälsa värdet på en konvertibel? 

Ett företags finansiella styrka är avgörande för värdet på dess konvertibler. Om företaget presterar bra, är sannolikheten högre att konvertibeln kommer att omvandlas till aktier, vilket kan öka dess värde.

Kan jag investera i konvertibler genom en fond? 

Ja, det finns specifika fonder kända som konvertibla fonder som investerar i en korg av olika konvertibler. Detta kan vara ett bra sätt att diversifiera risken och få exponering mot en rad olika företag och sektorer.

Facebook
Twitter
LinkedIn