Sök
Stäng denna sökruta.

Derivat: Vad är det och hur fungerar derivathandel?

Handla med derivat

Derivat är en av populär form av investering där man tillåts spekulera i en tillgångs prisrörelser, utan att faktiskt äga den. Är du nyfiken på att börja med derivathandel? Lär dig allt du behöver veta i vår guide.

sponsmark

Vill du börja med trading? Då kan eToro, en av världens största nätmäklare, vara ett bra val.

 • 30+ miljoner kunder
 • Stort urval av marknader
 • 3000+ tillgångar
 • Gratis demokonto

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i riskzonen.

Vill du hellre handla med derivat på en mer vardaglig nivå? Många svenska småsparare väljer att investera via Avanza. Jämför Avanza mot andra populära nätmäklare nedan.

I denna omfattande guide utforskar vi derivat och derivathandel från grunden. Vi klargör komplexa termer, belyser olika typer av derivatinstrument och ger dig verktygen för att påbörja din handel. Lär dig om riskhantering, marknadspåverkan och mycket mer.

Vad är derivat? Grundläggande förståelse av begreppet

Derivat är finansiella instrument vars värde är kopplat till en underliggande tillgång, såsom:

 • Aktier
 • Råvaror
 • Valutor

Derivaten fungerar som kontrakt mellan två parter där den ena parten förbinder sig att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt i framtiden. Detta skapar möjligheter för investerare att skydda sig mot prisfluktuationer, spekulera i marknadsrörelser och till och med tjäna pengar på olika typer av risker.

Det är viktigt att förstå att finansiella derivat inte är en investering i den traditionella meningen. När man handlar med dessa, äger man inte den underliggande tillgången. I stället investerar man i förändringen av värdet på denna tillgång. Detta gör derivathandel till en komplex form av finansiell handel som kräver en god förståelse av marknaden och de involverade riskerna.

Bild som visar en jämförelse mellan derivatkontrakt och derivatinstrument.

Derivatkontrakt vs derivatinstrument

Termerna ”derivatkontrakt” och ”derivatinstrument” används ofta omväxlande, men de har subtila skillnader i betydelse.

 • Ett derivatkontrakt är ett specifikt avtal eller arrangemang mellan två eller flera parter som reglerar villkoren för en affär. Det beskriver de exakta parametrarna för transaktionen, inklusive typ av underliggande tillgång, pris, tidsram och andra relevanta villkor. Kontraktet är bindande och etablerar de rättsliga förpliktelserna mellan parterna.
 • Derivatinstrument, å andra sidan, är en bredare term som beskriver en kategori av finansiella instrument vars värde härstammar från en eller flera underliggande tillgångar. Denna kategori inkluderar en mängd olika typer av kontrakt, som optioner, terminer och warranter.

Olika typer av derivatinstrument

Det finns flera typer av derivatinstrument som är tillgängliga för handel, och varje typ har sina egna unika egenskaper och användningsområden. De vanligaste är optioner, terminer och warranter.

Optioner är kontrakt som ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris vid en specifik tidpunkt i framtiden. De är flexibla och kan användas för både spekulation och riskhantering.

Terminer är däremot bindande avtal som förpliktar dig att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett fastställt pris på ett framtida datum. De används ofta för att säkra mot prisvolatilitet och är mindre flexibla än optioner.

Warranter liknar optioner men utfärdas oftast av finansiella institutioner. De har oftast längre löptider och är mindre flyktiga, men kan också vara mindre likvida jämfört med optioner och terminer.

Hur derivat påverkar den finansiella marknaden

Derivat har en betydande inverkan på den finansiella marknaden, både i termer av likviditet och prisstabilitet. Dessa finansiella instrument används för att överföra risk mellan olika marknadsaktörer, vilket kan leda till att priserna på underliggande tillgångar stabiliseras. Genom att erbjuda skydd mot prisfluktuationer hjälper dem företag och investerare att planera bättre och fokusera på sin kärnverksamhet.

Samtidigt kan derivathandel också introducera systemiska risker i det finansiella systemet. Om en stor marknadsaktör misslyckas med att uppfylla sina förpliktelser i ett derivatkontrakt, kan det leda till en kedjereaktion av förluster som påverkar andra aktörer och hela marknaden.

Derivat kan även användas för spekulativa ändamål, vilket kan leda till volatilitet och prisbubblor i vissa tillgångsklasser. Detta har varit fallet i flera finanskriser, där omfattande handel var en av de bidragande faktorerna.

Två personer som ämnar börja med derivathandel.

Hur börjar man med derivathandel?

Innan du dyker in i derivathandel är det några kritiska steg som måste tas för att säkerställa en framgångsrik och ansvarsfull handelserfarenhet. För det första behöver du välja en pålitlig mäklare eller handelsplattform som erbjuder de derivatinstrument du är intresserad av. Var noga med att kontrollera mäklarens rykte, avgifter och de verktyg som erbjuds för handel och analys.

Nästa steg är att genomföra due diligence. Detta innefattar att utbilda dig själv om de olika derivattyperna, deras risker och potentiella avkastning. Många plattformar erbjuder utbildningsmaterial och demokonton där du kan öva utan att riskera riktiga pengar.

En annan viktig aspekt är att genomföra riskanalys och kapitalförvaltning. Besluta om hur mycket av ditt kapital du är villig att riskera i handel och håll dig till det.

Slutligen, innan du inleder handeln, måste du också ingå ett derivathandelsavtal. Detta är ett juridiskt bindande dokument som klargör villkoren för handeln mellan dig och mäklaren. Detta steg är särskilt viktigt eftersom det skyddar både parter i händelse av tvister eller oenigheter.

Förståelse av derivathandelsavtal

Ett derivathandelsavtal är ett centralt dokument som definierar ramarna för ditt engagemang i derivathandel. Detta avtal reglerar de rättigheter och skyldigheter som du och din mäklare eller handelsplattform har gentemot varandra. Det är viktigt att noggrant läsa igenom och förstå detta avtal innan du inleder någon form av handel med dessa instrument.

Avtalet innehåller vanligtvis detaljer om:

 • Handelsvillkor
 • Avgifter
 • Rsker som är förknippade med de olika derivattyperna

Det beskriver också de säkerhetsåtgärder som mäklaren vidtar för att skydda ditt kapital, samt vilken typ av dokumentation och rapportering du kan förvänta dig.

Många avtal inkluderar en riskdeklaration som klargör de potentiella förlusterna med derivathandel. Det kan också finnas klausuler som beskriver vad som händer vid tvist eller om en av parterna inte kan uppfylla sina förpliktelser.

Eftersom derivathandelsavtal är juridiskt bindande, rekommenderas det att du konsulterar med en juridisk rådgivare för att fullt ut förstå de termer och klausuler som är inkluderade. Korrekt förståelse av ditt derivathandelsavtal är inte bara en formell nödvändighet utan också en viktig del i att bli en ansvarsfull och framgångsrik handlare av finansiella derivat.

Viktigt med riskhantering

Riskhantering är en central aspekt av derivathandel och kan inte överskattas i sin betydelse. Eftersom derivatinstrument är komplexa och ofta involverar hög hävstång, kan de medföra betydande risker. Därför är det viktigt att förstå och aktivt hantera dessa risker för att skydda ditt kapital.

En grundläggande strategi är att använda derivat för att hedga eller skydda en befintlig position. Till exempel kan du använda optioner för att skydda ditt aktieinnehav mot en eventuell prisnedgång. Detta fungerar som en form av försäkring, där premien du betalar för optionen kan ses som en kostnad för skydd.

Stoppförlust-ordrar är en annan viktig mekanism för riskhantering. Genom att sätta en gräns för hur mycket du är villig att förlora, kan du minimera potentiella förluster.

Dessutom är det viktigt att du diversifierar din portfölj och inte lägger alla ägg i en korg. Diversifiering kan minska den totala risken utan att nödvändigtvis minska den förväntade avkastningen.

Slutligen bör du alltid ha en noggrant utformad plan som innehåller klara riktlinjer för när och hur du ska gå in och ut ur positioner, samt hur mycket av ditt kapital som ska riskeras i varje handel.

Person som ska ta första steget till att handla med derivat.

Så handlar du med finansiella derivat: En steg-för-steg-guide

Att handla med finansiella derivat kan verka komplicerat, men genom att följa en strukturerad steg-för-steg-guide kan du göra processen mycket smidigare.

 1. Det första steget är att välja en pålitlig mäklare eller handelsplattform som erbjuder de derivatinstrument du är intresserad av. Gör din due diligence och jämför avgifter, handelsverktyg och kundsupport.

 2. Steg två är att öppna ett handelskonto och genomgå eventuella krav som kunskapstester eller verifiering av identitet. Många plattformar erbjuder demokonton där du kan öva utan finansiell risk.

 3. Det tredje steget är att välja de specifika derivat du vill handla med. Detta kan vara optioner, terminer eller warranter, beroende på din handelsstrategi och risktolerans. Var noga med att läsa på om de olika instrumentens egenskaper och risker.

 4. Steg fyra involverar att lägga din första order. Här kan du använda olika ordertyper som marknadsorder, limitorder eller stopporder för att optimera din handelsstrategi.

 5. Det femte och sista steget är att noggrant övervaka din position. Använd verktyg som realtidskurser, tekniska indikatorer och nyhetsflöden för att hålla dig uppdaterad. Och kom ihåg, riskhantering är nyckeln. Ställ in stoppförluster och följ din handelsplan rigoröst.

För- och nackdelar med derivathandel

Derivathandel erbjuder en rad för- och nackdelar som varje investerare bör vara medveten om innan de engagerar sig i denna typ av finansiella transaktioner.

Fördelar

 • Riskhantering: Derivat kan användas för att hedga eller skydda andra investeringar. Till exempel kan optioner användas för att säkra aktieinnehav mot potentiella förluster.

 • Flexibilitet: Med ett brett utbud av derivatinstrument kan du skräddarsy strategier för att passa olika marknadsutsikter, från bullish till bearish eller neutral.

 • Hävstång: Det kan uppstå en hävstångseffekt, vilket innebär att du kan kontrollera en stor position med en relativt liten investering.

Nackdelar

 • Komplexitet: Derivatinstrument är ofta komplicerade och kräver en god förståelse av marknaden och instrumentet för att användas effektivt.

 • Potentiell förlust: Hävstång kan förstora både vinster och förluster. Om du inte hanterar riskerna ordentligt kan förlusterna bli betydande.

 • Likviditetsrisk: Vissa mindre handlade derivat, som exotiska optioner, kan vara svåra att köpa eller sälja vid önskad tidpunkt, vilket kan påverka din avkastning negativt.

Ordlista

Att förstå terminologin inom derivathandel är avgörande för att navigera framgångsrikt i denna komplexa finansiella miljö. Här är en kort ordlista över några av de mest använda termerna:

 • Derivat / Finansiella derivat: Finansiella instrument vars värde är kopplat till en underliggande tillgång. En part förbinder sig att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris vid en viss tidpunkt i framtiden.

 • Derivatinstrument: Olika finansiella instrument vars värde härstammar från en eller flera underliggande tillgångar. Exempel är optioner, terminer och warranter.

 • Derivatkontrakt: Ett specifikt bindande avtal eller arrangemang mellan två eller flera parter som reglerar villkoren för en derivathandel.

 • Derivathandelsavtal: Det juridiska dokument som formaliserar villkoren och förpliktelserna mellan de parter som deltar i handel med derivatinstrument.

 • Underliggande tillgång: Den tillgång som ett derivatkontrakt är baserat på, till exempel aktier, råvaror eller valutor.

 • Option: Ett derivatinstrument som ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris.

 • Termin: Ett avtal om att köpa eller sälja en specifik mängd av en underliggande tillgång vid ett framtida datum.

 • Warrant: Ett derivatinstrument som emitteras av företag och kan skräddarsys efter investerarens behov.

 • Hävstång: Möjligheten att kontrollera en stor position med en relativt liten investering.

 • Hedging: Strategi för att skydda en investering mot prisfluktuationer i den underliggande tillgången.

 • Mäklare: En part som förmedlar handel mellan köpare och säljare och tar en avgift eller provision för tjänsten.

 • Öppen position: En handel som har inletts men ännu inte stängts.

 • Stoppförlust: En order som automatiskt stänger en position om priset på den underliggande tillgången når en viss nivå.

 • Likviditet: Förmågan att snabbt köpa eller sälja en tillgång utan att påverka dess pris.

 • Marknadsvärde: Det nuvarande priset på en underliggande tillgång på marknaden.
Facebook
Twitter
LinkedIn