Pensionsmyndigheten ansvarar för och betala ut den allmänna pensionen. Deras jobb är att informerar och svarar på frågor om hela pensionen, hur pensionssystemet fungerar och vad som gäller för de som ingår i PPM systemet.

Inom PPM systemet finns det cirka 470 olika fonder att välja mellan och pensiosnsystmet ställer högra krav på de fondbolag som ingår i systemet.

Pensionsmyndigheten.se skriver de att Inom premiepensionssystemet ställs höga krav på de fondbolag som vill erbjuda sina fonder på premiepensionens fondtorg. I dessa krav ingår bland annat att fondförvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.

God sed inom premiepensionen innebär till exempel att fonden inte får använda olämpliga affärsmetoder eller dolda avgifter, inte ge vilseledande marknadsföring samt inte göra olämpliga placeringar, med hänsyn till komplexitet med mera. Fondförvaltaren ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse. Detta var ett av problemen med hur systemet fungerade innan PPM introducerades.

Vidare skriver de att det finns också minimikrav på hållbarhetsarbete inom fonderna. En premiepensionsfond måste sprida risken i sina placeringar genom att ha flera olika innehav. Vilka investeringar fonden gör bestäms av varje fondförvaltare och anges i fondbestämmelserna för respektive fond.

Fonder som ingår i systemet

Inom premiepensionen finns fyra olika typer av fonder enligt den egna hemsidan. Aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder.

Pensionsmyndigheten har delat in fonder i typer för att du lättare ska kunna skilja dem åt och kunna göra jämförelser. Detta för att bättre avgöra vilken fond som passar dig bäst.

Vilken typ fonden tillhör beror på vilken kombination av värdepapper fonden investerar i. Generationsfonder skiljer sig från de övriga fondtyperna genom att successivt minska aktiedelen och öka räntedelen ju närmare pensionen du kommer.

Fondtyperna delas i sin tur in i kategorier beroende på hur och var fonden placerar, exempelvis geografisk region, bransch eller om fonden investerar i särskilda produkter eller tjänster.

Fonderna inom en och samma kategori kan skilja sig i placering, avgift, förvaltning, valuta och värdeutveckling. För ditt premiepensionssparande kan du söka fram och välja fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer.

Bästa PPM fonderna 2022

Som med alla investeringar, det vill säga aktier, fonder, bostäder eller likande är det omöjligt att veta vilka investeringar som kommer prestera bäst i framtiden. Det är helt enkelt inte möjligt att förutspå hur en fond kommer prestera i framtiden. Det går dock att kolla hur bra en fond har presterat historiskt, detta kan ge en indikation om hur det kommer kunna se ut i framtiden.

I listan nedanför har vi lyft fram de bästa fem fonderna som finns inom PPM mätt i total årlig avkastning. Bland de bästa fonderna över fem år finns teknologi fonder, småbolagsfonder och fastighetsfonder. Vad som är genomgående för alla fonder är att de är aktivt förvaltade.

FondFond6 mån12mån20212022Snitt 5 årSnitt 5 år
efter rabatt
BlackRock – World Technology A2 −0,7 %−1,0 %11,3 %−5,8 %19,4 %32,1 %
Swedbank Robur Technology A 10,6 %11,2 %36,8 %−3,6 %43,2 %30,2 %
Franklin Technology Fund A −0,3 %3,4 %25,6 %−7,3 %36,7 %28,7 %
Öhman Global Growth A−2,5 %−0,7 %11,8 %−5,4 %22,0 %27,4 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond A15,1 %18,5 %57,3 %−3,0 %57,8 %26,8 %
Evli Sverige Småbolag17,0 %14,1 %37,3 %−0,9 %40,5 %26,5 %
Odin Fastighet C17,1 %19,3 %58,5 %−3,2 %60,4 %26,5 %
Spiltan Småbolagsfond10,5 %13,8 %39,4 %−6,8 %50,3 %25,7 %

Vad betyder snitt 5 år efter rabatt kanske du undrar?

Fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta fonderna i premiepensionssystemet. För att ett fondbolag ska kunna erbjuda fonder på premiepensionens fondtorg kräver Pensionsmyndigheten rabatt av fondbolagen.En gång per år betalar Pensionsmyndigheten ut rabatten till spararnas premiepensionskonton.

Hur fungerar avgiften då? Avgift före rabatt är ett mått för de totala avgifterna i en fond uttryckt som procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. I avgiften före rabatt ingår inte de rabatter som Pensionsmyndigheten har avtalat med fondbolagen. De kostnader som fonden haft för att köpa och sälja värdepapper (courtage) ingår inte.

Det finns också andra avgifter som fond- och administrationsavgift . De avgifter som fondförvaltarna tar ur fonderna. Avgifter redovisas efter Pensionsmyndighetens rabatt. Pensionsmyndigheten tar dessutom ut en årlig avgift för administrationen av premiepensionen.

Tänk på att alla avgiften har en direkt påverkar på din avkastning, vilket betyder att höga avgifter resulterar i lägre avkastning till dig som investerare, allt annat lika.