Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbara fonder: Därför bör du investera i gröna fonder

hållbara fonder

I en tid då allt fler blir medvetna om miljö och etik, ökar intresset för att investera hållbart. Men vad innebär det egentligen att investera i hållbara, gröna eller etiska fonder? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta, från grundläggande koncept till konkreta steg för att börja investera.

sponsmark

Jämför gröna fonder online

Vill du börja investera i hållbara fonder? Då kan eToro, en av världens största nätmäklare, vara ett bra val.

 • Över 30 miljoner användare
 • Över 3000 tillgångar
 • Gratis investeringsutbildning
 • Stort utbud av research- och analysverktyg

eToro är en investeringsplattform för flera tillgångar. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i fara.

Vill du hellre investera i gröna fonder på en mer vardaglig nivå? Många svenska småsparare väljer att investera via Avanza. Jämför Avanza mot andra populära nätmäklare nedan.

Vad är hållbara fonder?

Hållbara fonder har blivit allt mer populära som alternativ för investerare som vill kombinera en god avkastning med etiska och miljömässiga överväganden. Till skillnad från traditionella investeringsfonder, fokuserar hållbara fonder på att investera i företag och projekt som uppfyller vissa kriterier gällande miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (så kallade ESG-kriterier).

När du investerar i en hållbar fond, placerar du dina pengar i en korg av företag som har granskats och bedömts utifrån deras hållbarhetsprestanda. Detta kan inkludera allt från deras koldioxidutsläpp till arbetsvillkor och åtgärder mot korruption. Det finns flera typer av hållbara fonder, inklusive gröna fonder som främst inriktar sig på miljöaspekter, och etiska fonder som fokuserar på sociala och etiska frågor.

Hållbara investeringar erbjuder en möjlighet att bidra till positiva förändringar i samhället och miljön, samtidigt som du förvaltar ditt kapital. Det är en del av en större rörelse som inkluderar klimatfonder, miljöfonder och hållbarhetsfonder, alla med sin egen specifika inriktning men med det gemensamma målet att investera hållbart.

Det är viktigt att notera att begreppet ”hållbar fond” inte är strikt reglerat, vilket betyder att olika fonder kan ha olika grader av hållbarhet. Det är alltså av största vikt att noggrant granska fondens innehåll och investeringsstrategi för att säkerställa att den överensstämmer med dina egna hållbarhetskriterier.

Att spara i hållbara fonder är inte bara en investeringsstrategi, utan också ett sätt att spara hållbart och etiskt. Det ger dig möjligheten att vara en del av lösningen på några av vår tids största utmaningar, samtidigt som du söker avkastning på ditt sparande.

Investeringskriterier i hållbara fonder

Investeringskriterierna i hållbara fonder spänner ofta över en rad olika faktorer, men det mest framträdande ramverket är ESG, vilket står för Environmental, Social och Governance. I en ESG-granskning bedöms företags påverkan på miljön, deras sociala ansvarstagande och kvaliteten på deras företagsstyrning. Denna typ av granskning är central för fonder som fokuserar på hållbarhet, inklusive gröna fonder och klimatfonder, som har en särskild inriktning på miljöaspekter.

För miljöfonder och klimatfonder kan kriterierna inkludera allt från koldioxidutsläpp till vattenanvändning och avfallsminimering. Hållbarhetsfonder och etiska fonder kan dessutom inkludera sociala aspekter, som arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, i sina investeringsbeslut.

När du planerar att investera hållbart är det viktigt att noga granska dessa kriterier. Olika fonder har olika grader av stränghet i sina ESG-bedömningar, och du bör välja en fond som överensstämmer med dina egna värderingar och hållbarhetsmål.

Det finns även fonder som använder sig av en positiv urvalsprocess, vilket innebär att de aktivt söker investeringar i företag som bidrar till positiv samhällsförändring, istället för att enbart undvika de ”dåliga” alternativen. Detta är en viktig aspekt att beakta om du vill spara i hållbara fonder som inte bara minimerar negativ påverkan, men också aktivt bidrar till en bättre värld.

Fonder hållbarhet: Fördelar med att investera i gröna fonder

Att investera i gröna fonder har en rad fördelar, både etiskt och miljömässigt. En av de mest påtagliga fördelarna är möjligheten att bidra till en hållbar utveckling samtidigt som du förvaltar ditt kapital. Genom att placera pengar i gröna fonder, blir du en del av lösningen på några av vår tids mest pressande utmaningar, som klimatförändringar och resursbrist.

Gröna fonder har ofta en fokuserad investeringsstrategi som syftar till att minska koldioxidutsläpp, främja förnybar energi, stödja hållbara affärsmodeller, kontrollera vattenanvändning, minimera avfall och bidra till socialt ansvarstagande. Detta är inte bara bra för planeten, utan kan också vara ekonomiskt lönsamt. Företag som tar sitt miljöansvar på allvar tenderar att vara bättre positionerade för framtiden, vilket potentiellt kan leda till högre avkastning på lång sikt.

För de som är intresserade av etiska aspekter, erbjuder gröna fonder en möjlighet att investera i företag som följer höga etiska standarder, som rättvisa arbetsvillkor och socialt ansvarstagande. Detta skapar en win-win-situation där du både kan göra en god gärning och potentiellt tjäna pengar.

miljöfonder

Risker och nackdelar med hållbara investeringar

Trots de uppenbara fördelarna med att investera i hållbara fonder finns det också vissa risker och nackdelar att vara medveten om. En av de mest framträdande riskerna är så kallade ”greenwashing”, där fonder marknadsför sig som hållbara utan att egentligen uppfylla de kriterier som skulle göra dem till en genuin hållbar investering. Det är därför viktigt att göra grundliga undersökningar innan man väljer att spara i hållbara fonder.

En annan utmaning är kostnaden. Förvaltningen av hållbara fonder är ofta mer arbetskrävande, vilket kan leda till högre avgifter jämfört med traditionella fonder. Det är viktigt att väga dessa extra kostnader mot de potentiella fördelarna, både ekonomiska och etiska.

Hållbara investeringar kan också vara mindre diversifierade än traditionella fonder, särskilt om de fokuserar starkt på en viss sektor som förnybar energi eller socialt ansvarstagande. Detta kan göra dem mer sårbara för marknadsfluktuationer inom dessa sektorer.

För de som är nya inom området kan det även vara en utmaning att navigera bland de olika typerna av hållbara fonder, som gröna fonder, klimatfonder och etiska fonder. Varje typ har sina egna kriterier och riskprofiler, vilket kan göra det komplicerat att välja rätt fond för dina personliga investeringsmål.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att hållbara fonder, precis som alla andra investeringsalternativ, inte är helt riskfria. Marknadsrisk, likviditetsrisk och andra finansiella risker gäller även här. Men genom att vara medveten om dessa potentiella fallgropar kan du ta bättre beslut och finjustera din strategi för att investera hållbart.

Strategier för att spara i etiska fonder

Att spara i etiska fonder kan vara en del av en större strategi för hållbara investeringar. Det finns olika sätt att bygga upp en diversifierad portfölj som överensstämmer med dina etiska och finansiella mål. En grundläggande strategi kan vara att kombinera etiska fonder med andra typer av hållbara fonder, som gröna fonder och klimatfonder, för att få en bred exponering mot olika sektorer och teman.

För investerare som vill ha en mer fokuserad strategi finns det etiska fonder som specialiserar sig på specifika sektorer eller frågor, som förnybar energi eller social rättvisa. Dessa fonder kan vara ett komplement till en annars diversifierad portfölj, eller utgöra en större del av investeringsstrategin för den som är särskilt passionerad kring en viss fråga.

Det finns också strategier som involverar aktiv förvaltning, där fondförvaltaren aktivt väljer företag som inte bara uppfyller etiska kriterier, men som också visar stark finansiell potential. Detta kräver dock att man är bekväm med den extra risk och de potentiella högre avgifter som ofta följer med aktiv förvaltning.

För de som är nybörjare inom området kan det vara en god idé att börja med en bred hållbarhetsfond och därefter diversifiera genom att lägga till etiska, gröna eller sektorspecifika fonder. Detta ger en balans mellan risk och potentiell avkastning, samtidigt som man behåller en etisk och hållbar profil.

Populära klimatfonder på marknaden

Klimatfonder har vuxit i popularitet som en del av hållbara fonder. De syftar till att investera i företag och teknologier som minskar vår negativa påverkan på klimatet. Denna typ av fonder är särskilt intressanta för investerare som vill fokusera sina investeringar på att bekämpa klimatförändringar.

Det finns en rad populära klimatfonder på marknaden, som har lite olika fokus. Vissa inriktar sig på förnybar energi och investerar i företag som är ledande inom sol-, vind- och vattenkraft. Andra fokuserar på teknologier som bidrar till koldioxidreduktion eller hållbar transport.

Flera välrenommerade kapitalförvaltare har lanserat klimatfonder, och dessa fonder har ofta en tydlig rapportering kring hur deras portfölj bidrar till att minska klimatpåverkan. Det ger investerare möjlighet att konkret se hur deras pengar bidrar till en mer hållbar framtid.

Det är dock viktigt att vara kritisk och göra sin egen research, eftersom alla fonder inte lever upp till de högt ställda förväntningarna när det gäller klimatpåverkan. Se till att granska fondens investeringsstrategi, vilka företag den investerar i, och hur den mäter sin klimatpåverkan.

Jämför var du bäst kan investera i klimatfonder på dagens marknad nedan:

Jämförelse mellan miljöfonder och traditionella fonder

En sak som är naturlig är att jämföra miljöfonder med traditionella fonder, så som indexfonder, särskilt vad gäller avkastning och risk. Många investerare frågar sig om det är möjligt att uppnå konkurrenskraftig avkastning genom att spara i miljöfonder. Svaret är att det varierar, men det finns flera miljöfonder som har presterat väl jämfört med sina traditionella motparter.

När det gäller avkastning har miljöfonder i vissa fall överträffat traditionella fonder, särskilt under perioder då hållbara teknologier och lösningar har fått uppmärksamhet och investeringar. Det är dock viktigt att notera att tidigare avkastning inte är en garanti för framtida resultat, och miljöfonder kan vara känsliga för politiska och ekonomiska förändringar som påverkar miljösektorn.

Riskprofilen för miljöfonder kan också skilja sig från traditionella fonder. Eftersom de ofta investerar i nischade sektorer som förnybar energi, kan de vara mer volatila. Samtidigt kan de erbjuda diversifiering eftersom de är mindre korrelerade med bredare marknadsrörelser.

Andra faktorer att ta hänsyn till inkluderar avgifter och löpande kostnader, som kan vara högre i miljöfonder på grund av de extra resurser som krävs för att bedöma företagens miljöprestanda. Det kan påverka den nettoavkastning du faktiskt får på din investering.

Trender och framtidsutsikter för fonder med hållbarhet i fokus

Intresset för fonder med hållbarhet i fokus har ökat markant under de senaste åren, och det finns mycket som pekar på att detta är mer än en tillfällig fluga. En av de mest framträdande trenderna är att allt fler investerare, både institutionella och privatpersoner, letar efter etiska fonder och hållbarhetsfonder som en del av sin investeringsstrategi. Detta drivs delvis av en ökad medvetenhet om klimatförändringar, sociala frågor och företagsstyrning.

Teknologiska framsteg, särskilt inom förnybar energi och hållbar infrastruktur, erbjuder nya investeringsmöjligheter. Det är därför inte förvånande att se en tillväxt i antalet gröna fonder och klimatfonder som investerar i dessa sektorer.

Regelverk och politiska beslut är en annan drivkraft. Allt fler länder inför regler som syftar till att göra finansmarknaden mer hållbar, vilket öppnar upp för nya hållbara investeringsprodukter. Dessa politiska initiativ kan snabbt påverka vilka sektorer som blir attraktiva för hållbara investeringar.

Investerare börjar också kräva mer transparens och rapportering kring hur fondernas portföljer påverkar miljön och samhället. Detta kommer troligtvis att fortsätta att vara en viktig faktor i valet av fonder framöver.

Sammanfattningsvis är framtidsutsikterna för fonder med hållbarhet i fokus ljusa, drivna av både investerarnas ökade medvetenhet och förändringar i regelverk och teknologi. Det gör det till en spännande tid att investera hållbart och spara i hållbara fonder.

Steg-för-steg guide för att spara hållbart i fonder

Att investera i hållbara fonder behöver inte vara komplicerat. Här är en steg-för-steg guide som syftar till att gör det enklare för dig:

 1. Förstå dina mål och din risktolerans: Innan du investerar i någon form av fond, inklusive hållbara fonder, bör du ha en klar bild av dina ekonomiska mål och hur mycket risk du är villig att ta.
 2. Undersökningar och urval: Gör en lista över potentiella etiska fonder, gröna fonder och hållbarhetsfonder. Använd dig av oberoende källor för att jämföra avkastning, risk och avgifter.
 3. Undersök ESG-kriterier: Se till att de fonder du överväger verkligen uppfyller de ESG-kriterier som är viktiga för dig. Inte alla fonder som marknadsförs som ”hållbara” lever upp till höga etiska och miljömässiga standarder.
 4. Konsultera en finansiell rådgivare: Om du är osäker, kan det vara klokt att prata med en finansiell rådgivare som har erfarenhet av hållbara investeringar.
 5. Initial investering: När du har valt en eller flera fonder, gör din initiala investering. Många fonder tillåter en lägre insättning för att börja spara hållbart.
 6. Övervaka och justera: Efter att du har investerat, är det viktigt att regelbundet övervaka dina fonder och göra justeringar om nödvändigt. Detta inkluderar att hålla ett öga på nyheter som kan påverka hållbarhetssektorn.
 7. Sprid risken: Överväg att diversifiera din portfölj genom att inkludera olika typer av hållbara fonder, som klimatfonder och miljöfonder, för att minska risken.
klimatfonder

Fond hållbarhet: Förstå termer och begrepp

Alla termer och begrepp inom hållbara fonder kan te sig som en djungel. Här har vi sammanställt en lista över några av de mest centrala termerna du bör känna till.

 • ESG: Står för Environmental, Social, and Governance. Dessa kriterier används för att mäta en investerings hållbarhet och etiska påverkan.
 • Impact Investing: Investeringsform där målet inte enbart är finansiell avkastning, utan också en positiv social eller miljömässig påverkan.
 • Gröna fonder: Fonder som enbart investerar i företag eller projekt som strävar mot minskad miljöpåverkan.
 • Etiska fonder: Dessa fonder undviker investeringar i vissa branscher eller företag som anses oetiska, som till exempel vapen eller fossila bränslen.
 • Hållbarhetsindex: Ett verktyg för att mäta en fonds prestanda i förhållande till hållbarhetskriterier.
 • Koldioxidavtryck: Ett mått på hur mycket koldioxid en investering bidrar till att släppa ut, ofta mätt per miljon investerade kronor.
 • SRI: Socialt ansvarsfulla investeringar, en bredare term som inkluderar både etiska och hållbara investeringar.
 • Klimatfond: En typ av hållbar fond som fokuserar på investeringar i företag och teknologier som direkt bidrar till att minska klimatförändringar.
 • Miljöfond: Fonder som investerar i miljövänliga företag och projekt, men inte nödvändigtvis med en klimatinriktning.
 • Hållbarhetsrapport: En rapport som publiceras av fonden för att transparent redovisa hur den uppfyller sina hållbarhetsmål.

 

FAQ – Vanliga frågor om hållbara fonder

Om du funderar på att investera i hållbara fonder, kanske du har några frågor som inte besvaras i artikeln. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring ämnet.

Hur vet jag att en fond verkligen är hållbar? 

Det bästa sättet är att granska fondens ESG-rapport eller hållbarhetsrapport. Dessa rapporter ger en detaljerad översikt av fondens investeringsmetoder och påverkan på miljö och samhälle.

Är hållbara fonder dyrare än traditionella fonder? 

Inte nödvändigtvis. Avgifterna varierar och det finns hållbara fonder med låga avgifter. Det viktiga är att jämföra avgifter i relation till den förväntade avkastningen och fondens övriga egenskaper.

Vad är skillnaden mellan en hållbarhetsfond och en klimatfond?

En hållbarhetsfond tar hänsyn till en bred rad faktorer, inklusive sociala och sådana som handlar om företagsstyrning, medan en klimatfond fokuserar specifikt på klimatrelaterade investeringar.

Finns det hållbara fonder som fokuserar på specifika sektorer? 

Ja, det finns sektorspecifika hållbara fonder som fokuserar på exempelvis förnybar energi, hälsa eller teknologi.

Hur ofta bör jag granska mina hållbara investeringar? 

Det beror på din investeringsstrategi, men en allmän rekommendation är att göra en årlig genomgång av din portfölj för att säkerställa att den fortfarande möter dina hållbarhetsmål.

Facebook
Twitter
LinkedIn