Sök
Stäng denna sökruta.

Atlant Fonder Opportunity – En säker alternativtfond

Senaste årens skakiga börsklimat har gjort att fler investerar lockat sig till alternativa investerar till aktier. Atlant Fonder har sedan 2016 förvaltat fonden Atlant Opportunity, en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier.

Inför dagens inlägg hade vi förmånen att intervjua teamet bakom fonden. Vi ställde frågor om fördelarna med deras fond, allokeringen och hur hållbara investeringar skiljer sig åt inom aktier och obligationer.

Berätta gärna om Atlant fonder för läsare som inte känner till er sedan tidigare? 

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som driver aktiv förvaltning av fem alternativa investeringsfonder, två företagsobligationsfonder och två aktiefonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har nio medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.

Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning.

Atlants fonder investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska men även på de nordiska och europeiska marknaderna.

Förvaltarna strävar efter att maximera avkastningen utifrån fondernas riskprofil och samtidigt minimera effekterna av oönskade marknadsrörelser.

Fonden Atlant Opportunity, hur skiljer sig den från era andra fonder? 

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma.

Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med minst 5 procentenheter och till en risk som är avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

Hur tänker ni om allokeringen i Atlant Opportunity portfölj?  

Atlant Opportunity ska vara en marknadsneutral absolutavkastande fond.  För att uppnå detta placerar fonden i olika typer av tillgångar samtidigt som vi vill hålla en likviditet i fonden på 30 till40 procent löpande. Detta innebär att vi använder derivat för att få exponering mot olika underliggande marknader.

Derivat används även för att försäkra oss mot olika marknadsrisker, inte minst likviditetsrisken på den nordiska obligationsmarknaden som alla fick uppleva i mars 2020 när flera fonder tidigare klassade i riskklass 2 fick problem med likviditeten och var tvungna att stänga sina fonder för handel under en period. Efter den perioden hade man realiserat stora förluster i fonderna som en del fonder ännu inte hämtat sig ifrån. Samtliga Atlants fonder låg med en likviditet i beredskap när detta hände och kunde på så sätt köpa obligationer från stressade säljare och leverera en god avkastning till sina andelsägare även efter denna kraftiga marknadshändelse. Figuren nedan visar normal tillgångsfördelning i Atlant Opportunity och hur vi tänker kring en nedgång på börsen motsvarande 50 procent.

Att investera hållbart har blivit allt viktigare för sparare, hur skiljer sig hållbara investeringar inom räntor/obligationer med aktieinvesteringar? 

Som aktieägare kan man aktivt påverka portföljbolag i sin roll som ägare på stämmor och i valberedningar. Detta är något vi arbetar aktivt med i de bolag vi äger. Till exempel har vi påverkat bolag att ta fram hållbarhetsrapportering samt ta fram policies för hur de ska arbeta hållbart i linje med de krav som ställs på oss som fondbolag. Olika hållbarhetsmått kan sedan i sin tur användas med hjälp av Atlant fonders hållbarhetsrapportering i förhållande till hur mycket fonden äger av bolaget.

När det gäller obligationer finns det både för- och nackdelar med hållbara investeringar. Det har tagits fram ramverk för hållbara obligationsinvesteringar som kan klassa en del obligationer som gröna obligationer med uttalade klimatmål, blå obligationer för uttalade vattenfrämjande mål och så kallade social bonds för sociala målsättningar. Detta gör det tydligt vad som är en hållbar obligation eller inte samtidigt som det inte behöver innebära att alla obligationer som står utanför dessa ramverk kan ses som klimatbovar eller oetiska placeringar. Atlant Fonder agerar på den nordiska företagsobligationsmarknaden vilket ofta innebär att vi är bland de största investerarna i en obligation. Detta ger oss ofta en bättre tillgång till bolagets högsta ledning än om vi skulle ägt aktien vilket vi ser som en fördel, både finansiellt men även för våra möjligheter att som en aktiv ägare och/eller finansiär kunna påverka hållbarhetsarbetet i de bolag vi investerar.

Utan att helt ha kunnat beskriva de olika för- och nackdelar kring hållbara investeringar som finns för dessa tillgångsslag tillkommer ytterligare en dimension i detta för Atlant Opportunity eftersom denna fond blandar olika tillgångsslag i sin portfölj. De hållbarhetsmått som används i branschen utgår just från att man har antingen en aktie eller en räntefond. För att var tydliga och kunna fånga upp skillnaderna använder Atlant Fonder en egen modell för att mäta och rapportera hållbarhet i sina fonder. Modellen utgör en sammanlänkning av Fondbolagens Förenings rekommendationer för rapportering av bland annat CO2intensitet i fondportföljerna. En annan faktor som spelar in är EUs nya regler för hur hållbara investeringar ska rapporteras. I förhållande till detta är Atlant Opportunity idag klassificerad son en artikel 8, eller en ljusgrön fond, i förhållande till det nya regelverket som fortfarande är under utveckling.

Fonden har haft en relativt god utveckling om vi jämför med index på ett fem år – vad har varit era framgångsfaktorer? 

Fondens mål är att över tid leverera en avkastning som överstiger fondens jämförelseränta som är 90-dagars statsskuldväxel med minst 5 procentenheter. Risknivån i fonden ska vara avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden. Det har vi lyckats med, både för avkastningen och risknivån.

Den senaste treårsperioden har fondens volatilitet varit 4,4 procent. Fonden är i riskklass 3, enligt Morningstar, där fondernas risktagande spänner från 1 till 7. Ett lågt tal betyder lägre risk och lägre möjlighet till avkastning. Avkastningen de senaste tre åren landar på knappt 15 procent, sedan fonden startade är avkastningen 34 procent. Det anser vi är bra då fondens risk är i paritet med eller lite lägre än en ren obligationsfond.

Stabiliteten i avkastningen är bra, inget enskilt år har negativ avkastning utan spänner från som lägst 3,3 procent och som bäst 8,1 procent. Fonden levererade en positiv avkastning på 5,2 procent under 2018 ett år då för övrigt Stockholmsbörsen backade.

Fondens avkastning är inte bara stabil på kalenderårsbasis utan den har 80 procent positiva månader. Som mest har den backat 6,2 procent, vilket skedde i mars 2020 när företagsobligationsmarknaden kollapsade och Stockholmsbörsen backade hela 16 procent. Bästa månad är en uppgång på närmare 3 procent. Totalt sett har fonden gått upp 31,2% sedan start (från och med januari 2016 till och med den 29 oktober 2021). Det är en avkastning som tål att jämföras med samtliga övriga fonder man kan finna  i riskklass 3.

Tre anledningar till hög och stabil avkastning de senaste fem åren är:

  1.  Fonden har alltid en stor andel likvida medel tillgänglig. Med den kassan kan man alltid agera köpare även när marknaden är svag, vilket till exempel inträffade våren 2020 när det skedde stora utflöden ur företagsobligationsfonder. Det innebär i sin tur att Atlant Opportunity kan köpa krediter billigt.
  1. Fonden använder olika typer av derivat (optioner och terminer) som skyddsinstrument för att både sänka risken och öka hävstången mot olika underliggande marknader.

Vi gör små justeringar hela tiden och den senaste gången börsen föll så levererade vi positiv avkastning. Sedan fondens start 2016 har vi gått plus under sju av nio perioder när börsen tappat mer än 10 procent.

  1. Den tredje delen i strategin stavas diversifiering. Fonden har exponering mot över 3 000 underliggande krediter.

Om något bolag går i konkurs så märks det knappast. Oavsett om vi får en rejäl sättning på marknaden eller inte framöver så ska vi fortsätta att leverera på samma sätt som vi gjort sedan 2016.

Vi säger stort tack till Atlant fonder för intervjun!

Facebook
Twitter
LinkedIn